Fundació de la CV Conjunt de Sant Joan de l'Hospital de València

La Fundació té per objecte la conservació, rehabilitació, millora i difusió del Conjunt de Sant Joan de l'Hospital de València, en tots el ordres i activitats propis de la seva realitat cultural i religiosa, cuidant i desenvolupant aquest patrimoni material i espiritual a la ciutat de València.

la principalFINALITAT de la "Fundació de la Comunitat Valenciana Conjunt de Sant Joan de l'Hospital de València"  és la preservació i divulgació del conjunt històric i dels fons mobles i immobles que conté.

escissions:

Museu pròpiament dit:

 • Tot el Recinte. Recorregut cronològic com bé immaterial.
 • Fons mobles i immobles.
 • troballes arqueològiques.
 • Dipòsits de fons diversos de particulars.

Biblioteca del mateix. Biblioteca especialitzada.

Centre de Documentació:

 • pròpia (generada pel mateix Conjunt Hstórico).
 • Fons recuperats sobre el mateix.
 • documents històrics.
 • afins.

Dipòsits i donacions:

 • Biblioteca de l'acadèmic de la Història, D. Elías Tormo.
 • Dipòsits de la biblioteca Almudí.
 • Biblioteca Bravo de Llacuna.
 • altres particulars.

 

ACTIVITATS de la "Fundació de la Comunitat Valenciana Conjunt de Sant Joan de l'Hospital de València"

SOSTENIMENT DEL RECINTE:

MONUMENT HISTÒRIC-ARTÍSTIC DE CARÀCTER NACIONAL. B.O.E. LA IV- 1943

visita guiada

ATENCIÓ I GUIA DEL RECINTE COM MUSEU "D'LLOC", (B.O.E. La II-1997):

Visites al Recinte:

 • Entrada lliure a tota persona que ho desitgi, excepte en els moments de culte o activitats pròpies.
 • Entrada concertada amb antelació per a grups o guiades.

exposicions:

 • Exposició permanent a tot el recinte, donat el seu caràcter de Museu "De Lloc".
 • Exposicions de Fons: Elements de rellevància singular.
 • pintures Murals. Imatges. ceràmica. orfebreria. documents.
 • Temporals: El monogràfic Museu Sala d'exposicions.

conferències:

 • Temàtica Pròpia Sobre el Conjunt de Sant Joan de l'Hospital
 • inaugurals. altres afins.

Publicacions:

 • Full Informatiu i Guia. Postals i Estampes. botiga
 • Les Pintures Murals
 • La Reial capella de Santa Bàrbara
 • Guia per a nens
 • Temes monogràfics sobre algun dels fons mobles del Museu de gran interès artístic: El grup escultòric del Calvari, Retaule de San Pedro…etc..

Publicacions en els 5 últims anys: Gestió de la Comissió historicoartística:

 • Facsímil de la Monografia de Fernando Llorca Die:  "Sant Joan de l'Hospital. Construcció del S. XIII "
 • Facsímil de Luis Gascó Pascual: "Relació de l'Ordre de Malta i Sant Joan de l'Hospital"
 • Publicació de Luis Corell:  "Dues làpides del S. XIII a Sant Joan de l'Hospital ".
 • Guia-catàleg de l'Recorregut del Museu. autors: Margarida Ordeig Corsini, direcció i textos. Manuel Fernández Canet: maquetació.
 • Publicación de Margarita Ordeig Corsini: "Constança de Hohenstaufen. Emperadriu de Grècia "

Atenció a Biblioteca:

 • adquisició, Catalogació i Tractaments.
 • Consultes de Fons Bibliogràfics Propis.
 •  Fons en Dipòsit: D. Elías Tormo I Monzó - Altres

INVESTIGACIÓ DOCUMENTAL I ARQUEOLÒGICA

 

ESTATUTS de la "Fundació de la Comunitat Valenciana Conjunt de Sant Joan de l'Hospital de València"

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1.- Denominació i règim

La "Fundació de la Comunitat Valenciana CONJUNT DE SANT JOAN DE L'HOSPITAL DE VALÈNCIA" té el caràcter d'entitat privada sense ànim de lucre i amb el seu patrimoni afecte de manera duradora a la realització dels fins d'interès general que es fixen en l'article quart dels presents Estatuts.

Aquesta fundació es regeix per la voluntat dels Fundadors manifestada en els seus Estatuts, per la Llei 8/1998 de 9 de desembre de la Generalitat Valenciana, per la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i per la resta de normativa aplicable a les persones jurídiques privades.

article 2.- personalitat jurídica.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, sense més limitacions que les establertes per les lleis, per la qual cosa podrà celebrar i dur a terme tota classe d'actes i contractes i comparèixer davant Tribunals i Jutjats, Autoritats, Organismes i dependències de l'Administració d'Estat, Comunitats autònomes, províncies, Municipis i altres entitats públiques o privades.

article 3.- domicili.

La fundació fixa el seu domicili a València, carrer de Trinquet de Cavallers, nombre 5, en el conjunt històric que és la seu del seu òrgan de representació i en el qual està centralitzada la gestió administrativa i direcció de la Fundació.

El Patronat podrà traslladar el domicili lliurement a qualsevol altre lloc dins de la Comunitat Valenciana, mitjançant acord del mateix i donant compte al Protectorat.

article 4.- multes.

I.- La Fundació té per objecte la conservació, rehabilitació, millora i difusió del Conjunt de Sant Joan de l'Hospital de València, en tots els ordres i activitats propis de la seva realitat històrica, artística, cultural i religiosa, cuidant i desenvolupant aquest patrimoni material i espiritual de la ciutat de València.

A títol enunciatiu, i en cap cas exhaustiu, a la Fundació correspon:

 • Dur a terme les obres i activitats necessàries o convenients perquè el Conjunt recobri el caràcter singular i la importància que per la seva història li correspon.
 • Dotar l'Església de Sant Joan de l'Hospital dels recursos necessaris per a la seva conservació i dels mitjans necessaris per dur a terme la seva pròpia tasca.
 • Assegurar la continuïtat i el compliment dels fins propis del Museu del Conjunt Hospitalari de Sant Joan de l'Hospital, legalment reconegut. Per a això la Fundació es proposa reunir obres artístiques, objectes i ornaments de culte, documents i que es relacioni amb la història i vida del conjunt, per mitjà de donacions, dipòsits dels seus benefactors, dels ajuts públics o particulars que s'aconsegueixin i dels fons de la mateixa Fundació. A Tal fi la Fundació assumeix la titularitat, direcció i gestió de l'esmentat Museu.
 • satisfer, fomentar, impulsar, protegir i donar suport qualssevol iniciatives de caràcter cultural, educatiu, benèfic, assistencial o religiós que es relacionin amb el conjunt o amb l'Església de Sant Joan de l'Hospital.
 • Concedir beques i ajudes econòmiques per a l'estudi, investigació històrica, activitats del complex i contribució a les mateixes, fins i tot les que són pròpies del voluntariat social.
 • recerca, en la mesura que es pugui, la satisfacció, foment, impuls, protecció i suport d'altres iniciatives de caràcter cultural, educatiu, investigador, benèfic i assistencial, especialment, les que siguin anàlogues a les finalitats enunciades referits a altres immobles, objectes, i activitats d'eminent significat històric o cultural.
 • I en definitiva, fer tot el que sigui procedent, dins dels límits legals, per assolir els fins que motiven la seva constitució.

II.- La fundació podrà actuar, per al millor compliment del seu objecte, donant preferència a aquells dels seus fins que en cada moment s'estimi pel Patronat que requereixin més aviat cura, tenint en compte si és el cas les disposicions i la voluntat dels donants i benefactors.

III.- Qualsevol dels fins que són objecte de la Fundació podrà atendre directament o facilitant suports béns i mitjans econòmics a les entitats o institucions que el portin a terme. igualment, la Fundació podrà subscriure convenis de col·laboració amb institucions públiques i privades que persegueixin fins anàlegs.

IV.- 1).- Seran potencials beneficiaris de la Fundació totes les persones que tinguin un interès en la consecució de les finalitats pròpies de la Fundació i pretenguin treballar en el seu assoliment, sense perjudici que sigui la societat valenciana en el seu conjunt la receptora final dels treballs de la Fundació.

La Fundació atorgarà els seus beneficis d'acord amb criteris d'imparcialitat, no discriminació i objectivitat a les persones o entitats expressades anteriorment. A aquest efecte, elaborarà les bases, normes o regles per les que regirà la selecció dels beneficiaris. Ningú no podrà al·legar davant de la Fundació dret ni cap preferència que no es derivi dels requisits o condicions que estableixi la Fundació, ni imposar la seua atribució a persona o entitat determinada.

2.- La Fundació aplicarà els recursos fundacionals al compliment dels fins de la institució d'acord amb el que estableix legalment i en la proporció que per a cada exercici determini el Patronat en elaborar i aprovar els corresponents pressupostos anuals.

article 5.- durada

La Fundació neix amb vocació de permanència i durada indefinida com a conseqüència del seu objecte.

article 6.- àmbit territorial

Per la situació del conjunt històric i religiós per a la protecció del qual constitueix, la Fundació desenvoluparà les seves activitats en el territori de la Comunitat Valenciana, la qual cosa no vol dir limitació per a allò que fora d'aquest àmbit calgui efectuar, sempre dins dels seus fins i per al millor compliment dels mateixos.

recreació projecte

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2017. FUNDACIÓ DEL C. V. CONJUNT HOSPITALARI DE SANT JOAN DE L'HOSPITAL. (PDF)

recreació projecte